ReikiMasters die volgens het Usui System of Natural Healing werken en lesgeven kun je herkennen aan een aantal richtlijnen, die zij hanteren. Deze richtlijnen zijn overeengekomen en samengesteld vanuit de erfenis van Usui, Hayashi, Takata en de ervaring van een groep Masters, ingewijd door Takata en Furumoto. Wij benadrukken, dat het hier om richtlijnen gaat, niet om wetten of regels. Het is van grote waarde, dat elke ReikiMaster zichzelf erkent als een krachtig en individueel leraar en mens, die elke situatie en persoon naar eigen inzicht benadert. Het getuigt tevens van collegialiteit en respect, om zo veel mogelijk in leven en werk deze richtlijnen als basis te hanteren.

Voordat je tot ReikiMaster ingewijd kunt worden, is het zinvol enige jaren intensief met Reiki gewerkt te hebben. Hoe zou je anders een cursist ooit iets over eigen ervaringen kunnen vertellen? Een ervaren ReikiMaster, die zelf al enige jaren les gegeven heeft, begeleidt de Masterkandidaat naar het Masterschap. Dat kan enige tijd duren. De richtlijn is een jaar, maar in de praktijk kan dat anders uitpakken. Het heeft niet alleen met tijd te maken. Ook met de intensiteit waarmee iemand de begeleidingstijd doorloopt, kan maatgevend zijn. En natuurlijk is niet bij iedereen de uitgangspositie hetzelfde. De ene heeft al veel ervaring met het werken met mensen, de ander weinig. De een heeft meer levenservaring en mensenkennis dan de ander. Zo zijn er vele factoren, waarbij uiteindelijk de begeleidend en inwijdend Master de beslissing neemt of de a.s. Master klaar is om ingewijd te worden.

De Masterkandidaat betaalt voor de inwijding een bedrag van € 10.000,00 (in Nederland. Dit is een equivalent van 10.000 US dollar). Er wordt een aanbetaling gevraagd van de kandidaat, voordat met de begeleiding wordt begonnen. Na de inwijding van de kandidaat wordt door de inwijdend ReikiMaster alles verteld over hoe inwijdingen en klassen gedaan moeten worden. Alles in de traditie van het Usui System, met inbegrip van de mondelinge overlevering en de vijf beginselen van Mikao Usui. Het is belangrijk dat beiden een heldere en open band met elkaar blijven onderhouden, gebaseerd op wederzijds respect en steun, ook nadat de inwijding heeft plaatsgevonden.

Een ReikiMaster in het Usui System geeft tijdens een Eerste graad klas vier inwijdingen, hij/zij vertelt over de geschiedenis van Reiki en die van zichzelf. Verder komen de vijf beginselen van Usui aan bod en worden behandelingsvormen aangereikt en ingeoefend. De cursist betaalt hiervoor een vergoeding, die overeenkomt met afspraken met andere Masters. In Nederland ligt dat rond de 160 Euro.

Tijdens een Tweede graad klas worden drie symbolen aangeleerd en in verschillende vormen ingeoefend. Het wordt benadrukt deze symbolen met respect te behandelen; ze zijn heilig en geheim. De cursist krijgt één inwijding. De gebruikelijke vergoeding of uitwisseling van energie voor de Tweede graad in Nederland ligt rond de 545 Euro.

Een ReikiMaster dient zich bewust te zijn van zijn/haar taak en verantwoordelijkheden. Natuurlijk hebben ook zij waarden en normen. De algemeen geaccepteerde ethische houding ten opzichte van cliënten en cursisten houden ze scherp in het oog. Wat tijdens behandelingen of cursussen ter sprake komt blijft vertrouwelijk.

Het is belangrijk dat een ReikiMaster tijd en energie steekt in de eigen persoonlijke bewustwording en groei. Dat hij of zij leert op eigen benen te staan en de eigen intuïtie te vertrouwen. Als het ware het Masterschap te benutten om meester te worden van hun eigen leven. Datgene wat ze anderen leren, ook zelf toe te passen. Behandelingen te geven en te ontvangen. Open te staan voor de feedback van anderen en zelf ook eerlijk en open naar anderen toe te zijn. Het is niet ongebruikelijk dat ReikiMasters tijdens verschillende gelegenheden elkaar treffen, met het doel ervaringen uit te wisselen en elkaar in alle oprechtheid te steunen in leven en werk.