ReikiMaster: opleiding tot spiritueel begeleider.

Deze pagina is vooral van belang voor hen die gemotiveerd zijn om zelf het vak van ReikiMaster te gaan uitoefenen. Je krijgt hier een beknopt beeld van hoe we tegen Reiki aankijken en vooral wat we van onszelf en anderen als masters verwachten. Mocht je na lezing nog steeds de aandrang voelen en denk je er aan toe te zijn, de stap te gaan maken die jouw en het leven anderen ingrijpend zal veranderen, neem dan contact met ons op. Dat kan via het inschrijfformulier maar ook gewoon door ons te bellen.

Opleiding/begeleiding en de uiteindelijke inwijding tot ReikiMaster is een individuele weg. Dat houdt in dat je gedurende de training alleen maar te maken krijgt met de Master. Je bent niet in een groep, behalve dan wanneer je meeloopt met de Eerste en Tweede Graadscursussen die de Master geeft. De vooropleiding: Eerste en Tweede Graad volgens het Usui Systeem en zoveel mogelijk ervaring daarmee, maar tenminste twee jaar. De kosten van het hele traject zijn € 10.000,00 

Er zijn vijf hoofdstukken, waar je afzonderlijk naar toe kunt klikken. Je kunt natuurlijk ook gewoon de hele pagina doornemen.


Reiki, een ontspanningsmethode door handoplegging.

Reiki is een verrassende en mooie opstap om je persoonlijk te ontwikkelen. Bij de introductie van Reiki in Nederland, in 1984, werd de nadruk gelegd op de mogelijkheid om met Reiki zieke en gespannen mensen te behandelen. Reiki als geneeswijze. Cursisten stroomden verwachtingsvol toe, in de hoop een methode te leren, die ze voor anderen en zichzelf konden gebruiken. Vooral om af te zijn van acute en chronische kwaaltjes. In de jaren die daarop volgden, kwam langzaam maar zeker het besef bovendrijven, dat er wat meer achter die ogenschijnlijk eenvoudige methode school. Reiki deed iets met je. Het was niet altijd meteen duidelijk wat precies. Iets te enthousiast opgewekte verwachtingen van anderen, zeker ook die van ReikiMasters, kwamen niet altijd uit. Maar wat er altijd is, in alle situaties, bij iedereen, is die fantastische ontspanning van lijf en leden, die stilte in het hoofd……….

Mikao Usui, als grondlegger van de methode The Usui System of Reiki Healing, zag de voordelen van de aanraking tussen mensen. Vooral in Japan merkte hij hoe mensen emotionele steun tekort kwamen omdat aanraken cultureel gesproken “not done” was (en is). In onze cultuur en nietsontziende, bijna mensonterende maatschappij is het al niet veel anders. En een kind kan je vertellen hoe belangrijk aanraken is. Het is een misvatting te denken, dat volwassenen het niet meer nodig hebben. Hoe heilzaam de aanraking is blijkt wel uit een eenvoudige knuffel, die oprecht gegeven en open ontvangen wordt. Dat bij aanraken energie (Ki) uitgewisseld wordt, zal niemand verbazen. Er gebeurt in ieder geval iets tussen die twee mensen op dat moment. Het geeft in eerste instantie een warm gevoel. Veel mensen kunnen ineens de wereld weer aan. Kijk maar eens naar verliefde stellen, hoe die heel wat  af knuffelen en hoezeer zij sprankelen van energie. Er wordt hier behoorlijk veel Ki uitgewisseld.

Proefondervindelijk is het ook al aangetoond dat de aanraking dier (en mens) goed doet. Dit is gebleken bij proeven, waarbij twee boxen met ratten werden gebruikt. Beide boxen kregen wat ze nodig hadden, te eten, drinken en ruimte. Alleen bij box A werden de ratten daarbij dagelijks in de hand gehouden (aangeraakt). Resultaat: de ratten uit box A waren minder vaak en minder lang ziek, ze vertoonden minder stresssymptomen, waren minder agressief en ze leefden langer. Mooie proef om ook een op ons mensen toe te passen, het is niet duur en blijkbaar zeer effectief. Bij een Reiki-behandeling stroomt Ki daarheen waar het ’t meeste nut heeft. Dat blijkt wel uit de grote ontspanning, die door iedereen na “behandeling” ervaren wordt. Die ontspanning kan zinvol benut worden om het lichaam en de geest te laten herstellen.

terug naar boven

Reiki is geen therapie, maar het kan wonderlijk therapeutisch werken.

Reiki werd en wordt vaak nog steeds voorgesteld als een wondermiddel. En teleurstellingen zijn dan ook bijna niet te voorkomen zolang men Reiki als de superkracht ziet, die alles oplost. Niet alleen maar het doorgeven van energie, maar ook de intentie om er voor jezelf en anderen te zijn, is van groot belang. Daarom ook kun je Reiki niet als een therapievorm zien. Reiki kan wel degelijk therapeutisch werken, maar dat is afhankelijk van hoe “gever” en “ontvanger” hun plaats zien. Het werkt beter wanneer de “gever” zichzelf niet ziet als behandelaar, maar als ondersteuner. Het werkt ook goed wanneer de “ontvanger” beseft dat uiteindelijk een andere levenshouding en stijl bevorderlijk werkt. Je kunt elke keer een paracetamol nemen als je weer eens met je hoofd tegen de muur gelopen bent, maar het besef de muur (of welke andere hinderpaal dan ook) te mijden of op te ruimen is uiteindelijk een meer structurele oplossing.

Zolang niet duidelijk aan cursisten of cliënten wordt voorgehouden, dat er een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid aan eigen heling of genezing vooraf gaat, zal men zich uiteindelijk van Reiki afkeren als de zoveelste nonsensmethode, die alleen de Masters wat oplevert. De Masters zelf zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het imago dat van Reiki uitgaat. Als je de geschiedenis van Reiki na loopt, dan kun je ook zien, hoe op krampachtige wijze door aanvullingen en veranderingen aan het oorspronkelijke Usui systeem getracht werd om Reiki “beter” te maken. De vele verschillende vormen, die zich vanuit het Usui systeem hebben ontwikkeld beloven de een na de ander nog meer mogelijkheden en grotere kracht.

Dit is mijns inziens niet nodig. In mijn werk met Reiki en de inwijdingen die ik aan mensen gegeven heb in de afgelopen 20 jaar, zag ik ook de teleurstelling bij sommigen. Hoe ze ook door nog meer cursussen en andere vormen te leren poogden zich te verbeteren, zolang men de aandacht en de verantwoording buiten zichzelf bleef leggen, gebeurde er weinig tot niets. En weer werden (en worden) alleen de “gouden bergen belovers” er beter van. Reiki is een prachtstuk gereedschap, maar het is van belang om tijdens een Reiki-cursus een zinnige interpretatie te geven van de door Usui bijgeleverde “Reiki-beginselen”. Daarbij is het zinvol de nadruk te leggen op de kracht en de eenvoud en niet opnieuw te verzanden in een soms dogmatische, soms fundamentalistische wijze van presenteren, die sommige Masters er op nahouden.

 terug naar boven

Wat mag je van een ReikiMaster verwachten?

Om heel eerlijk te zijn, ik heb meer dan eens overwogen om me niet langer te associëren met Reiki. Te stoppen  met het geven van cursussen en behandelingen. Om me op die manier af te zetten tegen alle excessen en onzinnige zaken, die zich in de loop van de afgelopen twintig jaar rond Reiki hebben ontwikkeld. Dat ging me uiteindelijk toch teveel aan het hart. In mijn eigen persoonlijke leven heb ik veel aan Reiki en de mensen die ik daardoor ontmoet heb, gehad. De eenvoudige methode, die mijn leven nadrukkelijk heeft veranderd, is van onschatbare waarde geweest, geestelijk, fysiek en spiritueel. Die enkelingen, die er een ongeloofwaardig wangedrocht van wilden maken, zijn koren op de molen van de stichting Skepsis en anderen, die zich, terecht of niet, tegen kwakzalverij afzetten.

Ik blijf Reiki zien als de mooie en effectieve werkvorm, die verrassende resultaten oplevert. Dus in plaats van er mee te stoppen, besloot ik me er op alle mogelijke manieren als lansbreker voor in te blijven zetten. Dit alles bracht mij er toe, tevens te gaan staan voor meer duidelijkheid wat het Masterschap inhoudt:

Wat ik aan masters leer, praktisch gezien, is het volgende: 

Op zich voldoet een kandidaat aan de normen voor een inwijding tot master bij bovenstaande punten. Echter om andere mensen daadwerkelijk te ondersteunen, volstaat het in mijn ogen niet langer. Ik wil dan ook op het vlak van de persoonlijke ontwikkeling meer aandacht geven aan de volgende punten:

In beginsel werden en worden de meeste ReikiMasters opgeleid tot inwijders in het Usui-systeem. Ze leren de deelnemers hoe ze “behandelingen” (bij gebrek aan een beter woord) kunnen geven, vertellen over de geschiedenis van Reiki, hun eigen ervaringen daarmee en geven de inwijdingen, het deel van de cursus waar het in eerste instantie om draait. Het zijn geen “meesters”,  zoals ze zichzelf in Nederland soms wel eens noemen. Dat woord geeft in mijn ogen een verkeerd beeld van wie of wat ze zouden zijn.

Een Master is simpelweg iemand die een opleidingsgraad heeft afgerond, maar is zeker geen meester in de zin van de spirituele betekenis, die daarmee wel wordt gesuggereerd. Het zou overigens wel getuigen van integriteit en moed om de weg van de meester te bewandelen. Tijd, energie en vooral durf te tonen om zichzelf meester te worden, een opdracht die niet voor iedereen is weggelegd. Al zouden de korte, goedkope en in mijn ogen daarom weinig inhoudende trainingen anders beloven. Het is per definitie niet mogelijk om in een jaar, drie maanden of tegenwoordig zelfs in een weekend iemand tot een goede leraar op te leiden. Want dat laatste is wel het minste wat je hoort te zijn, juist wanneer je les gaat geven in Reiki.

terug naar boven

ReikiMasters: hoe kunnen zij anderen ondersteunen naar bewustwording? 

Liever nog zou ik Masters zien als begeleider op het spirituele pad. Nu is er geen ander woord wat zoveel misverstanden op lijkt te roepen als “spiritueel”. Vandaar dat ik mijn eigen interpretatie hiervan zal geven. Een goede vriend en collega zei eens: “We zijn hier niet om spiritueel te doen, maar als spirits te leren wat het is om mens te zijn!” Hij bedoelde hiermee, dat we al voordat we de beslissing namen in dit lichaam dit leven te leiden, vertoefden in goed gezelschap van alle anderen, die niet (meer) in een aards lichaam zitten. Het is mijn stellige overtuiging, dat we kwamen van en terug zullen gaan in die grote zee van energie, die we hier op aarde gemakshalve de Ki in Reiki noemen. We houden altijd een verbinding met ons “thuis”, om het zomaar eens te zeggen, hoewel die verbinding niet altijd even goed te voelen is. Eenzaamheid, verdriet, angst en zorgen blokkeren dat contact. Reiki en de inwijdingen, die we als Masters geven, brengen ons weer opnieuw in aanraking met die bron, zodat we ook beter gebruik kunnen maken van de heilzame kracht er van. Door deze voor onszelf te gebruiken of door te geven aan anderen. Om zo volop te genieten van wat dit aardse bestaan te bieden heeft, in het besef dat juist met actieve gebruikmaking van Ki we meer waarde hechten aan gevoelsmatige dan materiele zaken. Ik ben geen zwever; ik geloof niet in geleidegidsen, engelen, noch heb ik het beeld van een God, zoals dat door religies wordt geboden. Ik geloof (en dat moet dan maar, ik zou het ook liever zeker weten….) dat wij deel uitmaken van die goddelijke energie, die we door Reiki toe te passen steeds opnieuw door ons heen laten komen. Vandaar ook de woorden van Christus en de Dalai Lama, die in dit verband heel logisch zijn: “Wat we een ander aandoen, doen we aan onszelf”. Met hetzelfde gemak en dat werd ook bedoeld, is datgene wat we voor een ander doen, ook heilzaam voor onszelf.

terug naar boven

Waaraan je een Reiki-Master kunt herkennen.

ReikiMasters die volgens het Usui System of Natural Healing werken en lesgeven kun je herkennen aan een aantal richtlijnen, die zij hanteren. Deze richtlijnen zijn overeengekomen en samengesteld vanuit de erfenis van Usui, Hayashi, Takata en de ervaring van een groep Masters, ingewijd door Takata en Furumoto. Wij benadrukken, dat het hier om richtlijnen gaat, niet om wetten of regels. Het is van grote waarde, dat elke ReikiMaster zichzelf erkent als een krachtig en individueel leraar en mens, die elke situatie en persoon naar eigen inzicht benadert. Het getuigt tevens van collegialiteit en respect, om zo veel mogelijk in leven en werk deze richtlijnen als basis te hanteren.

Voordat je tot ReikiMaster ingewijd kunt worden, is het zinvol enige jaren intensief met Reiki gewerkt te hebben. Hoe zou je anders een cursist ooit iets over eigen ervaringen kunnen vertellen? Een ervaren Reiki-Master, die zelf al enige jaren les gegeven heeft, begeleidt de Masterkandidaat naar het Masterschap. Dat kan enige tijd duren. De richtlijn is twee jaar, maar in de praktijk kan dat anders uitpakken. Het heeft niet alleen met tijd te maken. Ook met de intensiteit waarmee iemand de begeleidingstijd doorloopt, kan maatgevend zijn. En natuurlijk is niet bij iedereen de uitgangspositie hetzelfde. De ene heeft al veel ervaring met het werken met mensen, de ander weinig. De een heeft meer levenservaring en mensenkennis dan de ander. Zo zijn er vele factoren, waarbij uiteindelijk de begeleidend en inwijdend Master de beslissing neemt of de a.s. Master klaar is om ingewijd te worden.

De Masterkandidaat betaalt voor de opleiding/begeleiding/inwijding een bedrag van € 10.000,00 (in Nederland. Dit bedrag is gekozen omdat het overeenkomt met wat Hawayo Takata destijds in de zeventiger jaren vroeg: 10.000 US dollar). Er wordt een aanbetaling gevraagd van de kandidaat, voordat met de begeleiding wordt begonnen. Na de inwijding van de kandidaat wordt door de inwijdend ReikiMaster alles verteld over hoe inwijdingen en klassen gedaan moeten worden. Alles in de traditie van het Usui System, met inbegrip van de mondelinge overlevering en de vijf beginselen van Mikao Usui. Het is belangrijk dat beiden een heldere en open band met elkaar blijven onderhouden, gebaseerd op wederzijds respect en steun, ook nadat de inwijding heeft plaatsgevonden.

Een ReikiMaster in het Usui System geeft tijdens een Eerste graad klas vier inwijdingen, hij/zij vertelt over de geschiedenis van Reiki en die van zichzelf. Verder komen de vijf beginselen van Usui aan bod en worden behandelingsvormen aangereikt en ingeoefend. De cursist betaalt hiervoor een vergoeding, die overeenkomt met afspraken met andere Masters. In Nederland ligt dat rond de 160 Euro.

Tijdens een Tweede graad klas worden drie symbolen aangeleerd en in verschillende vormen ingeoefend. Het wordt benadrukt deze symbolen met respect te behandelen; ze zijn heilig en geheim. De cursist krijgt één inwijding. De gebruikelijke vergoeding of uitwisseling van energie voor de Tweede graad in Nederland ligt rond de 545 Euro.

Een ReikiMaster dient zich bewust te zijn van zijn/haar taak en verantwoordelijkheden. Natuurlijk hebben ook zij waarden en normen. De algemeen geaccepteerde ethische houding ten opzichte van cliënten en cursisten houden ze scherp in het oog. Wat tijdens behandelingen of cursussen ter sprake komt blijft vertrouwelijk.

Het is belangrijk dat een ReikiMaster tijd en energie steekt in de eigen persoonlijke bewustwording en groei. Dat hij of zij leert op eigen benen te staan en de eigen intuïtie te vertrouwen. Als het ware het Masterschap te benutten om meester te worden van hun eigen leven. Datgene wat ze anderen leren, ook zelf toe te passen. Behandelingen te geven en te ontvangen. Open te staan voor de feedback van anderen en zelf ook eerlijk en open naar anderen toe te zijn. Het is niet ongebruikelijk dat ReikiMasters tijdens verschillende gelegenheden elkaar treffen, met het doel ervaringen uit te wisselen en elkaar in alle oprechtheid te steunen in leven en werk.

 © 2006 Ton Driessen Reiki-Master

terug naar boven