Wil je luisteren naar een interview met René Onstenk over het prille begin van Reiki, klik dan op onderstaande link:

http://www.zelfzijn.nl/cursus/video.php?video_id=139

Zoals vele legendes beginnen, zo krijgt ook de geschiedenis van Reiki steeds meer de kleur van een verhaal met een waardevolle kern en daarom heen verweven alles wat je mag verwachten van een verhaal dat jaren achtereen mondeling is doorgegeven.

Welke geschiedenis je ook onder ogen krijgt, het centrale thema blijft uiteraard Reiki, de universele levenskracht, die alle leven voedt en ondersteunt. De universele levenskracht die in elke cultuur een eigen naam en een eigen vorm kent. Een veel voorkomende vorm van het gebruik van deze universele levenskracht is de vorm die je in Reiki als heelmethode (Usui Shiki Ryoho) ook tegenkomt, nl. het opleggen van de handen. Het vasthouden van iemand met als doel de ander te ondersteunen en pijn te verzachten door energie te geven.

De speurtocht naar de oorsprong en de werking van deze universele kracht werd in de vorige eeuw ook ondernomen door Mikao Usui, een Japanner geboren op 15 augustus 1865 in Yago,een dorpje in het zuiden van Japan. Volgens de meest recente gegevens was hij getrouwd met Sadako Suzuki en had hij twee kinderen. Hij overleed op 9 maart 1926 en hij is begraven in een Boeddhistische tempel in een buitenwijk van Tokyo. Op zijn grafsteen die recentelijk onder onze aandacht is gekomen staat geschreven dat hij meer dan tweeduizend mensen heeft ingewijd in de naar hemzelf genoemde helingswijze.

In de loop der jaren is er steeds een stuk geschiedenis doorgegeven van master op master, van master naar student. Zoals vele mondeling doorgegeven verhalen en legendes bevat ook dit stuk grote delen die correct weergeven wat er daadwerkelijk is gebeurd. Net als bij vele andere legendes over mensen die veel voor de mensheid betekend hebben, is ook hier een stuk romantisering en kleuring ontstaan. Iets wat op zich geen rampzalige gevolgen heeft. Soms vraagt het meer duidelijkheid en helderheid om te voorkomen dat nieuwe beslissingen genomen worden op gronden die er nooit geweest zijn, of willekeurig geïnterpreteerd zijn.

Een voorbeeld van een stukje historie die waarschijnlijk niet correct is bijvoorbeeld het feit dat velen denken dat Usui een katholiek priester is geweest die les gaf aan een universiteit, tijdens welke hij kritische vragen over Christus en Buddha voorgeschoteld kreeg. Dit zou hem tot verder onderzoek hebben aangezet en uiteindelijk Reiki als heelmethode hebben ontwikkeld. Dit stukje is verteld aan bijna alle Reiki-studenten die een Reiki klas hebben bijgewoond in de jaren tachtig. Op zich is dit niet belangrijk, zeker daar het woord priester en wijs man in verschillende talen en culturen door hetzelfde woord wordt aangeduid, maar het wordt wél een belangrijk item als dit gegeven wordt geaccepteerd als waar en absoluut.

Wat een oorzaak voor het ontstaan voor dit stukje historie zou kunnen zijn, is dat Hawayo Takata het verhaal van Usui aangepast heeft om het voor puriteinse en conservatieve Amerikanen in de 50er jaren toegankelijker te maken.

Naar het zich laat aanzien heeft Usui tijdens zijn leven velen ingewijd tot Reiki-Master, getallen daarover zijn niet bekend. Tot op de dag van vandaag bestaat er in Japan een vereniging, die door Usui zelf is opgericht: "Usui Shiki Ryoho Gakkai", die je zou kunnen zien als een soort beroepsvereniging van Japanse Reiki-Masters. Vele pogingen om contact te maken met deze vereniging of "society" lopen tot nog toe op niets uit. Volgens insiders is het niet gebruikelijk om met westerlingen deze traditie te delen. Ook lijkt men binnen de vereniging nogal geschokt door de huidige explosieve en de daarmee gepaard gaande veranderingen van Masters of the Usui System of Natural Healing.

Een deel van deze geschoktheid is terecht en maakt ook deel uit van onze eigen ervaringen als Masters of the Usui System of Natural Healing.

De meeste westerse Reiki-studenten kennen als opvolgers van Usui in de spirituele lijn van het Usui System of Natural Healing (Usui Shiki Ryoho) slechts Chujiro Hayashi, Hawayo Takata en Phyllis Furumoto. Door velen worden zij ook wel de "Grandmasters" genoemd, een toevoeging die pas in gebruik is genomen ten tijde van Phyllis. Het geeft sommigen de indruk dat er slechts één lijn is die afstamt van Usui . Dat blijkt inmiddels niet zo te zijn, gezien de meest recente gegevens over de beoefening van Reiki in Japan.

Er is slechts een beperkte hoeveelheid aan echt verifieerbare informatie over de geschiedenis beschikbaar. Iedereen die alle verhalen wil leren kennen, kan zijn hart ophalen aan de vele boeken die er inmiddels over Reiki verschenen zijn. Een korte zoekpoging op het Internet levert je al gauw honderden pagina's met onwaarschijnlijk veel informatie op. Is het belangrijk je daarin te verdiepen? Een boek dat weer eens wat andere visies geeft op de geschiedenis is "Reiki Fire", geschreven door Frank Arjava Petter.

Maar wanneer je echt (niet met je hoofd, maar in je hart) wilt weten wat Reiki voor je kan betekenen, is het aan te bevelen je een behandeling te laten geven en de kracht van Reiki wezenlijk te ervaren…

Een aantal gegevens over Mikao Usui die in ieder geval correct zijn, werden hier al genoemd. Hoe hij in eerste instantie ertoe gekomen is zich te verdiepen in wat hij later Reiki noemde is niet geheel helder. Het lijkt er op dat hij na een loopbaan die hem weinig voldoening gaf, zijn leven een totaal andere richting wilde geven. Tijdens zijn regelmatige meditatieve momenten kreeg hij ingevingen, die hem motiveerde om het Usui System uit te werken. Hij stond bekend als een indrukwekkende healer, die zelfs op keizerlijk niveau geroemd werd.

Zonder twijfel heeft Mikao Usui, naast anderen, Chujiro Hayashi als Reiki-Master ingewijd. Hayashi, een oud marineman, zette in de lijn van Usui het werk voort door bloeiende Reiki-klinieken te stichten. Het werd daardoor voor het grotere publiek mogelijk om kennis te maken met deze wonderlijke, genezende energie. Ook Hayashi heeft op zijn beurt tenminste dertien Reiki-Masters ingewijd.

Vanaf het moment dat Hawayo Takata in het verhaal komt wordt de geschiedenis aanzienlijk betrouwbaarder. Een van de weinig goede boeken over Reiki en met name Takata, is "Het Dagboek van Hawayo Takata". De schrijfster, Helen Haberly, was goed bevriend met Takata en heeft enige jaren na de dood van Takata op basis van aantekeningen, tapes en inspiratie dit eenvoudige maar o zo mooie boek geschreven. Niet, zoals dat met veel boeken gaat, vol met behandelvormen en aan Reiki verwante technieken, maar vol met ervaringen van behandelingen.

Hawayo Takata, een Amerikaanse vrouw van Japanse afkomst, geboren op Hawaï, leefde van 1900 tot 1980. In de dertiger jaren kreeg zij enkele fysieke klachten, die alleen in een ziekenhuis in Japan behandeld konden worden. De operatie ging niet door, want zij hoorde van de kliniek van Hayashi, waar zij na drie maanden van intensieve behandelingen volledig genas. Haar enthousiasme voor Reiki was voor Hayashi aanleiding om haar uiteindelijk tot Reiki-Master in te wijden. Na veel werk op Hawaï bracht zij in de vijftiger jaren het Usui Systeem van Reiki naar de Verenigde Staten, waar zij tot het einde van haar leven vele Reiki-klassen heeft gegeven. In 1976 begon zij met het inwijden van een totaal van 22 Reiki-Masters.

Vanaf 1980 begint er een duidelijke afscheiding tussen de verwesterde en de oosterse vormen van het Usui Systeem. In de jaren die volgden zijn er steeds meer richtingen in Reiki ontstaan, die hun oorsprong vinden vanuit Usui maar ook vanuit andere filosofieën. Niet het Usui Systeem alleen (zowel de Japanse als de westerse vormen) maar ook vormen zoals Tera Mai Reiki, Karuna Reiki, Enersense, Osho Reiki, Reiki Plus enz. zijn ontstaan. Reiki is gemeengoed geworden. Velen vragen zich terecht af hoe deze ontwikkelingen zijn ontstaan. Het is gebruikelijk in Japan om de naam van de discipline te veranderen wanneer er structurele veranderingen aangebracht worden in een filosofie of discipline. Dit uit respect voor de leraar van deze discipline. Dat zou een van de redenen kunnen zijn waarom je op dit moment zoveel verschillende vormen van Reiki kunt herkennen. De vorm van het Usui Systeem, waar de samenstellers van dit verhaal zich helemaal aan toewijden, wordt soms inhoudelijk veranderd. Zo kan het gebeuren dat onder de noemer van het Usui System je verschillende wijzigingen en toevoegingen kunt vinden, die hun oorsprong meer op het persoonlijke vlak vinden. Als de Masters die deze wijzigingen aanbrengen, respect hebben voor het Usui-systeem zullen ook zij de naam aanpassen.

Na Hawayo Takata's overlijden waren er naast de 22 Reiki-Masters dus ook nog verschillende andere Masters, afkomstig uit de lijn van Usui en Hayashi. Tot voor kort was dit, althans in de westerse wereld, vrijwel onbekend. Zo kon het gebeuren, dat de kleindochter van Takata, Phyllis Furumoto tijdens een bijeenkomst van masters van The Reiki Alliance uitgeroepen werd tot "GrandMaster" van het Usui Systeem van Reiki.

Het is een wijd verbreid misverstand dat het GrandMasterschap (voor zover het al bestond) door Takata aan Phyllis is doorgegeven. Wat een feit is dat voor velen Phyllis de opvolger in de spirituele lijn van Usui, Hayashi en Takata is en dat wellicht de term GrandMaster daarbij past. Hoewel velen dit betwisten, staat zij wel bekend als iemand die zich daadwerkelijk inspant om op haar eigen wijze The Usui System of Reiki Healing te waarborgen.

Phyllis heeft in de 80er jaren velen tot Reiki-Master ingewijd die op hun beurt na verloop van tijd ook weer anderen hebben ingewijd. Reiki heeft in de wereld mede daardoor een explosieve groei meegemaakt. Een groei die belangrijker is voor de wereld dan het op het eerste gezicht lijkt. Reiki is een weg naar grotere bewustwording, niet slechts een heelwijze die zich enkel op het lichamelijk vlak beweegt. Reiki steunt het principe van het nemen van eigen verantwoording. "Verbeter de wereld, begin bij jezelf" ligt middels de vijf beginselen van Mikao Usui aan de basis van Reiki. Ondanks alle onenigheid onder Masters over authenticiteit, trademarks of wie de baas is, wordt Reiki nog steeds verder over de wereld verspreid. Dat is verbazend aan de ene kant, omdat het gekibbel toch lachwekkend moet zijn, en gelukkig aan de andere kant omdat bewustwording toch de enige redding is voor de mens en de mensheid. Reiki laat zich niet stoppen door verschillen in karakter of opvatting, dat is de observatie die wij door onze ervaring aan je door kunnen geven.

In 1984 werd Reiki in Nederland geïntroduceerd door Reiki-Master Inger Droog uit Canada. Dat was het begin van een stormachtige ontwikkeling hier. Na enkele interviews met haar, o.a. in Onkruid en Bres, ontstonden er grote wachtlijsten met potentiële cursisten. Na de eerste paar jaren waren er enkele honderden Reiki-beoefenaars en werden er zelfs ook al grote bijeenkomsten gehouden, waarbij de studenten elkaar konden ontmoeten om hun ervaringen uit te wisselen. De eerste Nederlandse Reiki-Masters werden in 1986 ingewijd, waarna in de volgende jaren natuurlijk steeds meer geïnteresseerden de Eerste en soms de Tweede Graad volgden. Nu is een voorzichtige schatting dat er zo'n 600.000 Nederlanders zijn die Reiki gedaan hebben, ingewijd door een grote groep van Masters.

Eenzelfde ontwikkeling vond plaats in Duitsland, waar relatief gezien de groei het grootst is in Europa. Alle landen van Europa zijn inmiddels met Reiki in contact gekomen, door Masters in The Usui System of Masters uit andere richtingen.

Je kunt aannemen dat er tegenwoordig geen enkel land ter wereld is waar Reiki niet bekend is.

De geschiedenis op zich heeft niet veel te maken met de beoefening van Reiki. Laat dit dan ook niet de maatstaf zijn voor je zoektocht naar persoonlijke heelwording. We willen je wel zo goed mogelijk informeren.

Wil je een advies? Zoek een Reiki-Master met heel je hart, niet met je hoofd. Realiseer je terdege dat het gaat om iets prachtigs, waar je de rest van je leven je voordeel mee kunt doen.